INFO TAVLE FRA BESTYRELSEN

Referater fra bestyrelsesmøder .

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Pia, d. 16-10-2021
Referat fra bestyrelsesmøde d. 9.10.21
Deltagere: Christian, Kristian, Peder, Ulrik, Pia samt Preben, repræsentant for Festudvalget
Dagsorden:
1. Økonomi
2. Opfølgning på generalforsamling vedr. kontingentopkrævning 2022
3. Drøftelse og beslutning vedr. indmeldelse i Ans Sejlklub
4. Tanker om 50-års jubilæet i 2023
5. Bestilling af de sidste 7 broer
6. Øvrige forhold

1. Punktet økonomi drejede sig denne gang om en konto, der for flere år siden var blevet oprettet til Festudvalget med indestående pr. d. d. kr. 4.350. Det blev aftalt, at Ulrik er "kontantadministrator", således at Festudvalget kan få kontanter ved ham i forbindelse med diverse arrangementer.
2. Ved sidste generalforsamling var der diskussion om, hvorvidt og hvordan vi kunne ændre kontingentopkrævning. Bestyrelsen er enig om, at indbetalingen bør fastsættes til senest d. 1. februar, således at man på den efterfølgende generalforsamling kan se, hvem der er stemmeberettiget. Punktet vil fremgå som forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen d. 7.2.2022 og til 2.afstemning på en ekstraordinær generalforsamling d. 7.5.2022
Såfremt det ved tages, kan ændringen således først træde i kraft fra 2023.
3. Det har hidtil været praksis, at nye medlemmer med indmeldelse og isætning af både omkring Sct. Hans kun skal betale kr. 2500 for resten af sæsonen. Bestyrelsen har derfor besluttet, at skæringsdatoen fremover bliver 1.august,og at prisen fastsættes til kr. 2000 og kr. 500 for nøgle, ialt kr. 2500. Nye medlemmer før 1. august betaler fuld pris.
4. D. 2. august 2023 har Ask eksisteret i 50 år, og dette skal naturligvis fejres. Tanker og ideer blev vendt, Åben havn, samarbejde med Ans Borgerforening, med Roklubben. Det vil være rigtig godt med input fra Ask medlemmerne.
5. Der mangler p. t. kun at blive lavet 7 broer, og disse bestilles.
6. A. Peder foreslog, at Ask blev oprettet på Facebook. Dette forslag kommer med som et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen d. 7.2.2022 til debat og afstemning.
6. B. Ved arrangementer i klubhuset har det hidtidige "musikanlæg" ikke været optimalt, og bestyrelsen har derfor aftalt, at Peder undersøger pris og muligheder for et mere moderne og funktionelt.
E-mail:
Skrevet af Pia, d. 29-06-2021
Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 21.6.21
Fremmødte, incl. bestyrelsen, 8 personer, heraf stemmeberettigede 7.
Dirigent: Ulrik
I forbindelse med at Silkeborg Kommune har bevilget tilskud til renovering af klubhuset, er det en betingelse, at der foretages vedtægtsændringer.Disse var til første afstemning på den ordinære generalforsamling d. 31.5.21, hvor de blev godkendt:

1. P7. Der tilføjes, at vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune.
2. P13, 2. afsnit. Der tilføjes: Vedtages opløsning, tager generalforsamlingen stilling til, hvorledes hvorledes foreningens formue samt øvrige aktiviteter kan fordeles til almennyttige formål i lokalsamfundet i Silkeborg Kommune.

Formanden oplyste, at Silkeborg Kommune kun kan gøre krav på de tilskud, klubben har fået bevilget.
Ændringerne var herefter til afstemning og blev vedtaget.

Herefter var "ordet frit".
Da der igennem længere tid har været problemer med vandstanden i søen, blev der opfordret til, at medlemmerne tjekkede denne på www.gudenaakomiteen.dk


E-mail:
Skrevet af Pia, d. 07-06-2021
Referat fra bestyrelsesmøde d. 3.6.21
Deltagere: Christian, Kristian, Peder, Ulrik, Pia
Dagsorden: 1.Konstituering
2. Aktivitetskalender
3. Øvrigt
1. Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand. Kristian
Næstformand/webmaster. Peder
Kasserer/havnefoged. Chrtian
Klub/velfærdskoordinator. Ulrik
Sekretær. Pia

Kristian udtrykte en tak til de afgåede medlemmer Alex og Feta.

2. I lighed med tidligere år blev de faste arrangementer aftalt med datoer for resten af året samt de 3 første i 2022. Yderligere blev det besluttet, at Sct. Hans skulle indgå, selvom det er et "privat" arrangement. Aktivitetskalenderen på hjemmesiden vil hurtigst muligt blive ajourført. På kalenderen i klubhuset fremgår de forskellige aktiviteter, og der er blevet ophængt en tilmeldingsliste til sommerfesten d. 26. juni.
Alle er Iøvrigt meget velkomne til at tage initiativ til yderligere aktiviteter.

3. På GF d. 31.5. blev vedtægtsændring vedtaget 1.gang. På en ekstraordinær GF, som er fastsat til d. 21.6., skal ændringerne til afstemning igen.
Sponsorater: Der har de sidste par år ikke været overskud til at gøre noget ved dette, men bestyrelsen er enig om, at det skal prioriteres.
MobilePay: ASK vil selvfølgelig også "følge med tiden", og der bliver hurtigst muligt oprettet en konto, så medlemmerne har mulighed for at betale kontingent m.m. via Mobilepay.
E-mail:
Skrevet af Kristian Graugaard, d. 01-03-2021
Jeg udsendte en mail d.28/2.21 vedr. kontingentsituationen. Det er ikke normal procedure, men jeg følte et behov for at gøre det1
En stor relativ stor del af medlemsskaren mangler fortsat at indbetale kontingent for 2021.
Jvnf. vedtægterne vil medlemmer som ikke har betalt pr. 1/3.21 blive slette af medlemsprotokollen.
Fristen for sidste indbetaling af kontingent er d. 15/3.21
Er der uklarheder eller ønske om udmeldelse af ASK skal henvendelse ske til Christian tlf. 50489830
mvh
Kristian
E-mail:
Skrevet af Kristian Graugaard, d. 17-01-2021
Møde i bestyrelsen 16.01.21
Christian gennemgik kontingent situationen, og vi kan konstatere, at kun 55% af kontingenterne nu er indbetalt rettidig.
Tilsagnet om tilskud fra Silkeborg kommune er endnu ikke i hus!
Vi havde regnet med, at et tillæg til aftale mellem ASK og Borgerforeningen kunne tilfredsstille, men nej.
Formanden arbejder videre med formuleringer og tillæg til ændringer i vedtægterne, som senere skal godkendes efter gældende regler.
Generalforsamling udskydes i henhold til gældende Covid-19 restriktioner.
Bestyrelsen fortsætter indtil da
mvh
Kristian Graugaard
E-mail:
Skrevet af per kristensen, d. 24-09-2020
bestyrelsesmøde d.22-09.2020
dagsorden

pkt 1 stillingstagen til forslag om nye broer:
vi arbejder videre med prototype bro i aluminium- nye flydepontoner og gangbro i elefantriste

pkt 2 endelig vedtagelse om vilkår for leje af klubhus: a-b medlemmer kan leje klubhus til 1000 kr pr døgn

pkt 3 standerstrygning og invielse af klubhus d 10-10-2020: standerstrygning kl 15 indvielse af klubhus kl 17 tilmelding i klubhus ell. e.mail til formanden

pkt 4 status på skrivelse fra silkeborg kommune vedr. vedtægter: vi arbejder videre med sagen ang. evt. ændringer i vedtægter

pkt 5: andre emner der vedrører ask: der bliver lavet nyt hegn/rækværk rundt om handicaprampe/terasse i brudsikkert glas
E-mail:
Skrevet af per kristensen, d. 17-02-2020
bestyrelsesmøde 15-02-2020

konstituering af bestyrelsen

formand
kristian gravgård

næstformand
alex Mortensen

kasserer/havnefoged
christian Sørensen

sekretær
per Kristensen

klub/velfærds kordinator
Ulrik andersen


aktivitetskalender
er opdateret

fastsættelse af regler og størrelse af indskud for medlemskab af ask
se prisliste
E-mail:
Skrevet af per kristensen, d. 04-02-2020
generalforsamling i ask 3-2-20

velkomst ved formanden til 24 fremmødte medlemmer
valg af dirigent
per andersen valgt

indkaldelse er lovligt varslet

formandens beretning v/kristian graugård
godkendt

aflæggelse af regnskab v/keld hytting
godkendt

velfærdskassen v/Ulrik andersen
godkent

valg til bestyrelsen
alex Mortensen (genvalgt)
christian Sørensen
Ulrik andersen

valg af suppleanter til bestyrelsen
karen Mogensen
erik overgård

valg af revisorer
per andersen
keld Thomsen

valg af revisor suppleanter
michael hannibaldsen
Preben duch

valg af fanebærer
per andersen

indkomne forslag
der er ikke indkommet forslag

eventuelt
bedre opdatering af hjemmeside

generalforsamlingen afsluttet med kaffe/smørrebrød
E-mail:
Skrevet af alex mortensen, d. 27-01-2020
Ans d. 23.01.2020
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ASK
d. 3.feb.2020 kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden
Valg af dirigent
Formandens beretning v. Kristian Graugaard
Aflæggelse af regnskab v. Keld Hytting
Aflæggelse af regnskab ”velfærdskassen” v. Ulrik Aandersen
Valg til bestyrelse - på valg er:
Keld Hytting, kassere
Alex Mortensen, næstformand
Erik Bodilman, havnefoged
Valg af suppleanter til bestyrelsen – på valg er:
Erik Overgård
Christian Sørensen
Valg af revisorer – på valg er:
Per Andersen
Keld Thomsen
Valg af Fanebærer – på valg er:
Per Andersen
Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag
Eventuelt
Husk tilmelding til mødet v. opslag i klubben eller via mail
På bestyrelsens vegne
Kristian Graugaard
E-mail:
Skrevet af per kristensen, d. 04-12-2019
skrevet af sekretær d 4-12-2019

bestyrelsesmøde d 3-12-2019

tilstede: kristian,keld,alex,basse,per

pkt.1 forberedelse til udsendelse af kontingent: medlemslister gennemgået udsendelse af kontingentopkrævning hurtigst muligt.

pkt.2 gennemgang af havnens overvågningscomputer: små problemer fixes snarest.

pkt.3 eventuelt: intetE-mail:
Skrevet af Kristian Graugaard, d. 20-05-2019
Kære medlemmer af Ans Sejlklub.
I lørdags gennemførte Kristian Phil Lorentsen et arrangement ved Søbredden til støtte for bevarelse af Tange Sø.
ASK bidrog til festlighederne. Vi havde påtaget os opgaven at stege "valgflæsk" og sejle nogle ture med gæster.
Fra undertegnede skal der sige tak for fremragende deltagelse fra medlemmer som påtog sig opgaven med at stege flæsk, idet Keld Hytting og Pia Justesen i fællesskab gennemførte stegningen i fin stil.
Og ligeledes med sejlladsen på søen.
Erling, Ulrik og Feta sejlede i flere timer rundt med ivrige gæster, som i flere tilfælde fik sig en overraskelse om hvor smukt et område vi har her ved søbredden.
Preben skulle egentlig også ha` deltaget i det, men Prebens båd valgte så lidt uheldigt at sætte ud!
Tak til øvrige medlemmer som også bidrog, og først og fremmest var det en god dag for Tange Sø
med venlig hilsen
Kristian Graugaard
E-mail:
Skrevet af Alex Mortensen, d. 11-03-2019
Bestyrelsesmøde d.4/3-19

Dagsorden :

Konstituering
Opfølgning på kontigentindbetaling
Aktivitetskalender
Videoovervågning af havneområde

Bestyrelse

Formand
Kristian Graugaard

Næstformand og webmaster
Alex Mortensen

Kasser
Keld Hytting

Havnefoged
Erik (basse) Bodilmand

Sekretær
Per (feta) Kristensen

Opfølgning på kontigentindbetaling
Bestyrelsen opfordrer de medlemmer , som ikke har betalt kontingent for 2019 , til at få det gjort snarest.
Husk at skrive navn , samt bådnr på indbetalingen , da dette letter kasserens arbejde betydeligt.
I nær fremtid udsendes rykkere for manglende betaling , pålagt et rykker gebyr.

Aktivitetskalender
Kalenderen er opdateret , og findes på hjemmesiden , samt opslag i klubhuset.

Videoovervågning

Som omtalt på generalforsamlingen , er bestyrelsen (Alex) i dialog med myndighederne ang tilladelse.
En plan for kamera placeringer er indsendt til politiet . Vi afventer svar snarest.
Overvågnings udstyret er indkøbt .
E-mail:
Hjemmeside:
Skrevet af Alex, d. 05-03-2019
Test
E-mail:
Skrevet af Sekretær, d. 06-02-2019
Generalforsamling i ASK 04.02.19.

Velkomst ved formanden til 24 fremmødte medlemmer.

Valg af dirigent:
Per Andersen valgt.

Indkaldelse er lovligt varslet.

Formandens beretning v/Kristian Graugaard:
Se formandsberetning på hjemmesiden.

Aflæggelse af regnskab v/Keld Hytting:
Godkendt.

Aflæggelse af regnskab, ølkassen v/Ulrik Andersen:
Godkendt.

Valg til bestyrelsen:
Kristian Graugaard (genvalgt).
Per "Feta" Kristensen

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Erik Overgaard (genvalgt)
Christian Sørensen (genvalgt)

Valg af revisorer:
Per Andersen (genvalgt)
Keld Thomsen

Valg af revisor suppleanter:
1. Michael Hannibalsen.
2. Preben Duch.

Valg af fanebærer:
Per Andersen (genvalgt).

Indkomne forslag:
Etablering af WiFi forbindelse til ASK:
Bestyrelsen finder en løsning.

Æresmedlem:
Bestyrelsen har udnævnt Jørgen "Hund" Larsen
som nyt æresmedlem af ASK, og fik af formanden overrakt synligt bevis i form af et diplom med påtegnelser og tak for en stor indsats for klubben.

Generalforsamling afsluttet med kaffe/smørrebrød.


E-mail:
Skrevet af Sekretær, d. 21-01-2019
Bestyrelsesmøde 19.01.19.
Tilstede: Kristian,Kjeld,Basse,Alex,Preben.

Opfølgning på økonomi:
Regnskab under færdiggørelse/klargøring til revision inden GF.

Opfølgning på medlemslister:
Lister er nu opdateret/ajourført.
Medlemmer i restance tilsendes rykker.

Nøglesituation:
Nogle få har stadig (trods gentagne henvendelser) ikke afleveret nøgle.
Problemet forsøges løst, evt. ved personlig henvendelse på hjemme adressen.

1. Revisor suppleant, Kjeld Thomsen indkaldes til revision, da Karsten Veggerby ikke mere er medlem af klubben.

Byggeri 2. Fase:
Vi indhenter tilbud, så vi får økonomisk overblik.
Hvornår byggeriet evt.skal igangsættes, vil der herefter tages stilling til.

Dagsorden til ordinær GF:
Udsendes sammen med revideret regnskab til medlemmerne inden GF

På valg til bestyrelsen:
Kristian Graugaard(modtager genvalg)
Preben Duch(modtager ikke genvalg)

Husk tilmelding til GF 04.02.19. kl.19:00
Husk tilmelding til Gule ærter/gullashsuppe 09.02.19. kl. 13:00
(Se hjemmesiden).

Godt nytår og tak for det gamle.

Vel mødt til en ny og spændende sejler sæson i ASK.

E-mail: