Persondata loven

Privatlivspolitik for medlemmer, leverandører og sponsorer

 af Ans Sejlklub

Godkendt af bestyrelsen d. 25.03.2020

 

Ans Sejlklub behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne  privat- livspolitik, som kort oplyser om, hvordan vi indsamler og behandler person-

oplysninger på en fair og gennemsigtig måde.

 

Karakteristisk for vores behandling af personoplysninger er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede , lovlige (legitime) interesser. Vi behandler kun oplysninger der er relevante og nødvendige for at opnå de formål som står i denne privatlivspolitik, og vi sletter oplysningerne igen, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på Ans Sejlklub;

 

Ans Sejlklub er dataansvarlig, og vi har pligt til at sikre, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Navn: Kristian Graugaard 

Adr.:   Ans Søpark 42 2. th  -  8643 Ans By

CVR   3389 4007

Tlf.     2040 9940

Mail;  kgraugaard@live.dk

Web;  www.anssejlklub.dk

 

Behandling af personoplysninger:

 

Vi behandler følgende personoplysninger om medlemmer af Ans Sejlklub (ASK)

 

  • registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, bådnummer, telefonnummer og e-mailadresse

  • ASK sikre at registrering i Gudsam har fundet sted

    

   Vi behandler følgende oplysninger om bestyrelsesmedlemmer i ASK

  • kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail og oplysninger om tillidsposter

    

   Vi behandler følgende oplysninger om andre frivillige i ASK

  • kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail

    

   Vi behandler følgende oplysninger om leverandører og sponsorer i ASK

  • kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-mail

   Hvor kommer oplysningerne vi behandler fra:

    

  • oplysningerne direkte fra det enkelte medlem

  • oplysningerne direkte fra den enkelt leverandør eller sponsor

    

   Formålet med behandling af personoplysningerne:

    

   Vi behandler kun personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig og legitim grund. Lovlige grunde til behandling kan være;

  • medlemshåndtering

  • kontakt og information til medlemmer

  • kontingentopkrævning

  • som led i klubbens aktiviteter, herunder planlægning, gemmenførelse

  • og opfølgning

  • administration af relationen mellem medlemmer og ASK

    

   Personoplysninger om betyrelsesmedlemmer og frivillige i ASK:

    

  • håndtering af hverv og forpligtelser i klubben

  • administration af relation til klubben

  • offentliggørelse af kontaktoplysninger på klubbens hjemmeside

    

   Personoplysninger om leverandører og sponsorer i ASK :

    

  • opfyldelse af kontrakt og levering

  • opfyldelse af aftale om sponsorat

    

   Oplysningerne behandler vi, fordi vi har en legitim interesse i behandlingen :

    

   Vi opbevare bogføringsbilag og lignende i en periode på 5 år efter udløbet af det regnskab som bilaget drejer sig om.

    

   Medlemmers rettigheder :

    

   Der er en række særlige rettigheder efter databeskyttelseforordningen, når vi behandler personoplysninger om medlemmerne;

    

  • retten til at blive oplyst om behandlingen af data

  • retten til indsigt i egne personoplysninger

  • retten til berigtigelse

  • retten til sletning

  • retten til begrænsning af behandling

  • retten til at gøre indsigelse

   Personoplysninger vidregives ikke til tredieperson, men er kun tilgængelig mellem ASK og det enkelte medlem.

    

   Personoplysninger om leverandører og sponsorer og udberedelse af kendskab mellem ASK og sponsor aftales via særskildt kontrakt!   

    

   Ved brug af rettigheder rettes henvendelse til ASK. Kontaktoplysninger findes øverst.

    

   Ved benyttelse af rettigheden om f.eks. rettelse eller om at slette personoplysninger,

   undersøger ASK, om betingelsene er opfyldt, og gennemfører i så fald rettelsen eller sletningen så hurtigt som muligt.

    

   Der kan altid klages til Datatilsynet, hvis det skønnes at ASK ikke behandler oplys- ningerne i overensstemmelse med lovgivningen.

    

   Revision af privatlivspolitikken:

    

   ASK forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik være tilgængelig på vores websted.

   Ved væsenlige ændringer vil der blive udsendt meddelelse herom