INFO TAVLE FRA BESTYRELSEN

Referater fra bestyrelsesmøder .

Skrevet af Pia, d. 27-10-2022

Referat fra bestyrelsesmøde d. 26.9.22
Deltagere: Kristian, Niels, Peder, Ulrik, Pia
Dagsorden
Punkt 1: Gennemgang af klubbens økonomi, herunder medlemskartotek, forsikring, elleverandør.
Punkt 2: Etablering af forslagskasse i anledning af 50 års jubilæet i 2023.
Fastsættelse ad dato for jubillumsfest
Første drøftelse af program for dagen.
Punkt 3: Prioritering af projekter i den kommende tid.
Punkt 4: Andet der er relevant for ASK

1. Niels gennemgik de forskellige konti med input fra Ulrik. I forhold til beholdningen skal de kommende projekter prioriteres. Medlemsbetaling for den nye sæson vil evt. betyde, at en del kan gennemføres.
Medlemslisten vil blive ajourført af Kristian og Niels, så vi er sikre på, at alle får betalt, og at ingen får en evt. rykker, hvis de ikke er medlemmer mere.
Norlys er vores el-leverandør, og vi har pulje el, dvs. fast pris for et kvartal ad gangen. Pr. 26.9. er dette det billigste og fastholdes indtil videre. For at spare slukker vi for fryseren, og vi kan måske undlade udebelysning her i vinter.
Forsikring - vi har p.t.erhvervs-, arbejdsskade- samt bygningsforsikringer. Det vil tillige være hensigtsmæssigt med en indboforsikring, og Tryg skal derfor forespørge om pris.
2. Det blev besluttet at etablere en forslagskasse i forbindelse med jubilæet næste år. Kassen bliver dog ikke fysisk, men lagt op på hjemmeside og den lukkede FB gruppe, så medlemmerne kan komme med ideer og input til, hvordan vi kan fejre dagen.
Jubilæet er d. 2.8.23,men da det er ferietid og tæt på festivalen, blev fejringen fastsat til d. 1.7., hvor vi også afholder sommerfest. Vi kunne afholde "åben havn", sejltur for de fremmødte, kaffe/kage ord m.m.Det vil være til stor hjælp, at medlemmerne kommer med input.
3. Jubilæet vil være forbundet med udgifter i et vist omfang. Hvor meget der skal afsættes, er ikke fastlagt endnu.
Havnebelysning er vigtig, og Peder vil undersøge, hvad det vil koste.
Nøglebriksystem i stedet for almindelige nøgler vil gøre det nemmere - der foreligger p.t. en pris på omkring 26000 + moms, men Peder vil sørge for fremsendelse af et specifikt tilbud.
4.Træet bagved barnevognen påtænkes fældet, men det kan måske ikke lade sig gøre, da der er tale om et paragraf 3 område. Undersøges nærmere.
I Lagunen skal vi have lavet den anden bro ved lejlighed.
De udvendig facader på klubhuset trænger til at blive malet.
Et par både i havnen mangler "vedligehold", og Kristian vil tage kontakt til de pågældende.

E-mail:

@gmail.com

piatorjusenschoeler

Skrevet af Pia, d. 11-06-2022

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24.5.22
Deltagere: Kristian, Peder, Niels, Ulrik, Pia
Dagsorden:
1.Økonomi - info vedr. Nordea
2. Pinsetur
3. Tur til Sminge Sø
4. Sct. Hans
5. Sommerfest
6. Høringssvar til vandplanter e for Gudenå og Tange sø
7. Andre forhold

1. Pr. 24.5. var alle formaliteter fra Nordeas side vedr. ny kasserer/ny bestyrelsen endnu ikke faldet helt på plads.
Klubbens generelle økonomi ligger på et stabilt niveau.
2. Pinsetur d. 5.6. (som jo allerede er løbet af stablen) - smørrebrød fragte med, og det er planen, at vi spiser i Lagunen.
3. Tur Sminge Sø - via vores chatside blev der sidste år forespurgt, om vi d. 2.7. kunne sejle en brud og hendes far til broen ved Tvillum Kirke. Dette er endnu ikke helt afklaret p.g.a. vores 3 tilladte og oplyste fællesture samt evt. grøde.
4. Sct. Hans aften d. 23.6. - som tidligere år sørger medlemmerne selv for "arrangementet" med medbragt mad til den optændte grill.
5. Sommerfesten d. 25.6. - ii år prøver vi med 2 telte sammen, da det har været lidt kneben med plads de tidligere år. Gulv er bestilt, og maden har Keld lovet at tage sig af maden. Ligeledes er der styr på musikken, som atter bliver fra en jukeboks.
6. I forbindelse med vandplanerne er det vigtigt, at vi får skrevet et høringssvar for at påvirke udfaldet i en positiv retning.
7. Tour de Gudenaa - Lindys har sagt ja til atter at fungere som gnist. Der skal findes en startbåd (i skrivende stund har Christian Sørensen meldt sig).
Lagunen - siden bestyrelsesmødet er Lagunen blevet forskønnet med en ny bro samt nye bord/bænkesæt til stor glæde for alle.
Jubilæum august 2023 - det er på tide, at jubilæet bliver planlagt, og derfor er der brug for hjælp fra medlemmerne med ideer og forslag til, hvordan vi kan markere/fejre dette.

E-mail:

@gmail.com

piatorjusenschoeler

Skrevet af Pia, d. 21-02-2022

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde d. 16.2.22
Deltagere: Kristian, Peder, Niels, Ulrik, Pia samt inviteret Ketty Pedersen
Ketty var inviteret som "extern bogholder", og vi ville gerne høre, om de løsninger hun havde til at kunne gøre det lettere for kassereren. Det blev aftalt, at hun vender tilbage med et oplæg, og at Ketty og kassereren i fællesskab tager sig af bogføring og årsregnskab.
Herefter gennemgang af dagsorden.
1.Konstituering ag bestyrelse
Formand: Kristian
Næstformand/webmaster: Peder
Kasserer/havnefoged: Niels, med hjælp fra
den øvrige bestyrelse til havnefogedopgaver
Servicekoordinator: Ulrik
Sekretær: Pia
2. Faktiske forhold vedr. MobilePay
Da der er for meget administration ved Mobilepay blev det besluttet, at dette ikke skulle etableres.
3.Faktiske forhold vedr. Facebook
Peder oplyste, at han og Ania vil mødes en af de nærmeste dage for at lave et oplæg til en lukket gruppe. Herefter skal det godkendes af bestyrelsen, inden det sættes igang.
4. Aktivitetskalender
Arrangementer og datoer blev besluttet og vil fremgå af hjemmesiden.
5. Eventuelt
Ulrik oplyste, at Tange købmanden er lukket, og at han vil lave en aftale med Spar.
Kristian er endnu ikke blevet informeret vedr. festivalbilletter, men regner med, at prisen bliver omkring 300 kr. som foreslået.

E-mail:

@gmail.com

piatorjusenschoeler

Skrevet af Pia, d. 25-01-2022

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12.1.22
Deltagere: Christian, Kristian, Peder, Ulrik, Pia
Dagsorden:
1. Siden sidste møde
2. Økonomi, økonomisk gennemgang v/Christian, velfærdskassen v/Ulrik
3. Udarbejdelse af dagsorden til generalforsamling
4. Program for 2022
5. Andet der vedrører ASK

1. Kristian fortalte lidt om Projekt Ans Søbred, som tidligere er omtalt ved et fælles arrangement i klubhuset. Mappe vedr. projektet ligger i klubhuset, så alle kan se, hvad det drejer sig om. Der er opstartsmøde i Roklubben d. 13.1., hvor Kristian deltager.
Et punkt, vi skal være opmærksomme på, er forlængelsen af den nuværende vold ved shelter/telt området, som vil ændre vores adgangsforhold.
Billetter og pris til Søfestivalen er fortsat uafklaret, men Kristian vil endnu engang forsøge at få en afklaring.
2. Christian udleverede kopi af Kontoudtog med alle posteringer, som danner grundlag for udarbejdelse af regnskab og fremlæggelse på generalforsamlingen.
Velfærdskassen blev gennemgået af Ulrik, og denne blev godkendt af bestyrelsen til fremlæggelse på generalforsamlingen.
3. Dagsorden til GF blev fastsat udefra gældende retningslinjer og sædvanlig punkter samt forslag og vedtægtsændring m.h.t. kontingent.
4. Udarbejdelse af program for 2022 finder først sted efter afholdelse af GF
5.Vandstanden var igen til diskussion, da Christian har oplevet, at flere har afleveret nøgler, hvilket skyldes den lave vandstand med begrænset sejlads. For især både med indenbordsmotorer er dette et problem, og Tangebestyrelsen bør kontaktes.

E-mail:

@gmail.com

piatorjusenschoeler

Skrevet af Pia, d. 16-10-2021

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9.10.21
Deltagere: Christian, Kristian, Peder, Ulrik, Pia samt Preben, repræsentant for Festudvalget
Dagsorden:
1. Økonomi
2. Opfølgning på generalforsamling vedr. kontingentopkrævning 2022
3. Drøftelse og beslutning vedr. indmeldelse i Ans Sejlklub
4. Tanker om 50-års jubilæet i 2023
5. Bestilling af de sidste 7 broer
6. Øvrige forhold

1. Punktet økonomi drejede sig denne gang om en konto, der for flere år siden var blevet oprettet til Festudvalget med indestående pr. d. d. kr. 4.350. Det blev aftalt, at Ulrik er "kontantadministrator", således at Festudvalget kan få kontanter ved ham i forbindelse med diverse arrangementer.
2. Ved sidste generalforsamling var der diskussion om, hvorvidt og hvordan vi kunne ændre kontingentopkrævning. Bestyrelsen er enig om, at indbetalingen bør fastsættes til senest d. 1. februar, således at man på den efterfølgende generalforsamling kan se, hvem der er stemmeberettiget. Punktet vil fremgå som forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen d. 7.2.2022 og til 2.afstemning på en ekstraordinær generalforsamling d. 7.5.2022
Såfremt det ved tages, kan ændringen således først træde i kraft fra 2023.
3. Det har hidtil været praksis, at nye medlemmer med indmeldelse og isætning af både omkring Sct. Hans kun skal betale kr. 2500 for resten af sæsonen. Bestyrelsen har derfor besluttet, at skæringsdatoen fremover bliver 1.august,og at prisen fastsættes til kr. 2000 og kr. 500 for nøgle, ialt kr. 2500. Nye medlemmer før 1. august betaler fuld pris.
4. D. 2. august 2023 har Ask eksisteret i 50 år, og dette skal naturligvis fejres. Tanker og ideer blev vendt, Åben havn, samarbejde med Ans Borgerforening, med Roklubben. Det vil være rigtig godt med input fra Ask medlemmerne.
5. Der mangler p. t. kun at blive lavet 7 broer, og disse bestilles.
6. A. Peder foreslog, at Ask blev oprettet på Facebook. Dette forslag kommer med som et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen d. 7.2.2022 til debat og afstemning.
6. B. Ved arrangementer i klubhuset har det hidtidige "musikanlæg" ikke været optimalt, og bestyrelsen har derfor aftalt, at Peder undersøger pris og muligheder for et mere moderne og funktionelt.

E-mail:

@gmail.com

piatorjusenschoeler

Skrevet af Pia, d. 29-06-2021

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 21.6.21
Fremmødte, incl. bestyrelsen, 8 personer, heraf stemmeberettigede 7.
Dirigent: Ulrik
I forbindelse med at Silkeborg Kommune har bevilget tilskud til renovering af klubhuset, er det en betingelse, at der foretages vedtægtsændringer.Disse var til første afstemning på den ordinære generalforsamling d. 31.5.21, hvor de blev godkendt:

1. P7. Der tilføjes, at vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune.
2. P13, 2. afsnit. Der tilføjes: Vedtages opløsning, tager generalforsamlingen stilling til, hvorledes hvorledes foreningens formue samt øvrige aktiviteter kan fordeles til almennyttige formål i lokalsamfundet i Silkeborg Kommune.

Formanden oplyste, at Silkeborg Kommune kun kan gøre krav på de tilskud, klubben har fået bevilget.
Ændringerne var herefter til afstemning og blev vedtaget.

Herefter var "ordet frit".
Da der igennem længere tid har været problemer med vandstanden i søen, blev der opfordret til, at medlemmerne tjekkede denne på www.gudenaakomiteen.dk


E-mail:

@gmail.com

piatorjusenschoeler

Skrevet af Pia, d. 07-06-2021

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3.6.21
Deltagere: Christian, Kristian, Peder, Ulrik, Pia
Dagsorden: 1.Konstituering
2. Aktivitetskalender
3. Øvrigt
1. Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand. Kristian
Næstformand/webmaster. Peder
Kasserer/havnefoged. Chrtian
Klub/velfærdskoordinator. Ulrik
Sekretær. Pia

Kristian udtrykte en tak til de afgåede medlemmer Alex og Feta.

2. I lighed med tidligere år blev de faste arrangementer aftalt med datoer for resten af året samt de 3 første i 2022. Yderligere blev det besluttet, at Sct. Hans skulle indgå, selvom det er et "privat" arrangement. Aktivitetskalenderen på hjemmesiden vil hurtigst muligt blive ajourført. På kalenderen i klubhuset fremgår de forskellige aktiviteter, og der er blevet ophængt en tilmeldingsliste til sommerfesten d. 26. juni.
Alle er Iøvrigt meget velkomne til at tage initiativ til yderligere aktiviteter.

3. På GF d. 31.5. blev vedtægtsændring vedtaget 1.gang. På en ekstraordinær GF, som er fastsat til d. 21.6., skal ændringerne til afstemning igen.
Sponsorater: Der har de sidste par år ikke været overskud til at gøre noget ved dette, men bestyrelsen er enig om, at det skal prioriteres.
MobilePay: ASK vil selvfølgelig også "følge med tiden", og der bliver hurtigst muligt oprettet en konto, så medlemmerne har mulighed for at betale kontingent m.m. via Mobilepay.

E-mail:

@gmail.com

piatorjusenschoeler

Skrevet af Kristian Graugaard, d. 01-03-2021

Jeg udsendte en mail d.28/2.21 vedr. kontingentsituationen. Det er ikke normal procedure, men jeg følte et behov for at gøre det1
En stor relativ stor del af medlemsskaren mangler fortsat at indbetale kontingent for 2021.
Jvnf. vedtægterne vil medlemmer som ikke har betalt pr. 1/3.21 blive slette af medlemsprotokollen.
Fristen for sidste indbetaling af kontingent er d. 15/3.21
Er der uklarheder eller ønske om udmeldelse af ASK skal henvendelse ske til Christian tlf. 50489830
mvh
Kristian

E-mail:

@live.dk

kgraugaard

Skrevet af Kristian Graugaard, d. 17-01-2021

Møde i bestyrelsen 16.01.21
Christian gennemgik kontingent situationen, og vi kan konstatere, at kun 55% af kontingenterne nu er indbetalt rettidig.
Tilsagnet om tilskud fra Silkeborg kommune er endnu ikke i hus!
Vi havde regnet med, at et tillæg til aftale mellem ASK og Borgerforeningen kunne tilfredsstille, men nej.
Formanden arbejder videre med formuleringer og tillæg til ændringer i vedtægterne, som senere skal godkendes efter gældende regler.
Generalforsamling udskydes i henhold til gældende Covid-19 restriktioner.
Bestyrelsen fortsætter indtil da
mvh
Kristian Graugaard

E-mail:

@live.dk

kgraugaard

Skrevet af per kristensen, d. 24-09-2020

bestyrelsesmøde d.22-09.2020
dagsorden

pkt 1 stillingstagen til forslag om nye broer:
vi arbejder videre med prototype bro i aluminium- nye flydepontoner og gangbro i elefantriste

pkt 2 endelig vedtagelse om vilkår for leje af klubhus: a-b medlemmer kan leje klubhus til 1000 kr pr døgn

pkt 3 standerstrygning og invielse af klubhus d 10-10-2020: standerstrygning kl 15 indvielse af klubhus kl 17 tilmelding i klubhus ell. e.mail til formanden

pkt 4 status på skrivelse fra silkeborg kommune vedr. vedtægter: vi arbejder videre med sagen ang. evt. ændringer i vedtægter

pkt 5: andre emner der vedrører ask: der bliver lavet nyt hegn/rækværk rundt om handicaprampe/terasse i brudsikkert glas

E-mail:

@mail.tele.dk

per-svanen

Skrevet af per kristensen, d. 17-02-2020

bestyrelsesmøde 15-02-2020

konstituering af bestyrelsen

formand
kristian gravgård

næstformand
alex Mortensen

kasserer/havnefoged
christian Sørensen

sekretær
per Kristensen

klub/velfærds kordinator
Ulrik andersen


aktivitetskalender
er opdateret

fastsættelse af regler og størrelse af indskud for medlemskab af ask
se prisliste

E-mail:

@mail.tele.dk

per-svanen

Skrevet af per kristensen, d. 04-02-2020

generalforsamling i ask 3-2-20

velkomst ved formanden til 24 fremmødte medlemmer
valg af dirigent
per andersen valgt

indkaldelse er lovligt varslet

formandens beretning v/kristian graugård
godkendt

aflæggelse af regnskab v/keld hytting
godkendt

velfærdskassen v/Ulrik andersen
godkent

valg til bestyrelsen
alex Mortensen (genvalgt)
christian Sørensen
Ulrik andersen

valg af suppleanter til bestyrelsen
karen Mogensen
erik overgård

valg af revisorer
per andersen
keld Thomsen

valg af revisor suppleanter
michael hannibaldsen
Preben duch

valg af fanebærer
per andersen

indkomne forslag
der er ikke indkommet forslag

eventuelt
bedre opdatering af hjemmeside

generalforsamlingen afsluttet med kaffe/smørrebrød

E-mail:

@mail.tele.dk

per-svanen

Skrevet af alex mortensen, d. 27-01-2020

Ans d. 23.01.2020
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ASK
d. 3.feb.2020 kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden
Valg af dirigent
Formandens beretning v. Kristian Graugaard
Aflæggelse af regnskab v. Keld Hytting
Aflæggelse af regnskab ”velfærdskassen” v. Ulrik Aandersen
Valg til bestyrelse - på valg er:
Keld Hytting, kassere
Alex Mortensen, næstformand
Erik Bodilman, havnefoged
Valg af suppleanter til bestyrelsen – på valg er:
Erik Overgård
Christian Sørensen
Valg af revisorer – på valg er:
Per Andersen
Keld Thomsen
Valg af Fanebærer – på valg er:
Per Andersen
Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag
Eventuelt
Husk tilmelding til mødet v. opslag i klubben eller via mail
På bestyrelsens vegne
Kristian Graugaard

E-mail:

@mail.dk

alexmotensen

Skrevet af per kristensen, d. 04-12-2019

skrevet af sekretær d 4-12-2019

bestyrelsesmøde d 3-12-2019

tilstede: kristian,keld,alex,basse,per

pkt.1 forberedelse til udsendelse af kontingent: medlemslister gennemgået udsendelse af kontingentopkrævning hurtigst muligt.

pkt.2 gennemgang af havnens overvågningscomputer: små problemer fixes snarest.

pkt.3 eventuelt: intetE-mail:

@mail.tele.dk

per-svanen

Skrevet af Kristian Graugaard, d. 20-05-2019

Kære medlemmer af Ans Sejlklub.
I lørdags gennemførte Kristian Phil Lorentsen et arrangement ved Søbredden til støtte for bevarelse af Tange Sø.
ASK bidrog til festlighederne. Vi havde påtaget os opgaven at stege "valgflæsk" og sejle nogle ture med gæster.
Fra undertegnede skal der sige tak for fremragende deltagelse fra medlemmer som påtog sig opgaven med at stege flæsk, idet Keld Hytting og Pia Justesen i fællesskab gennemførte stegningen i fin stil.
Og ligeledes med sejlladsen på søen.
Erling, Ulrik og Feta sejlede i flere timer rundt med ivrige gæster, som i flere tilfælde fik sig en overraskelse om hvor smukt et område vi har her ved søbredden.
Preben skulle egentlig også ha` deltaget i det, men Prebens båd valgte så lidt uheldigt at sætte ud!
Tak til øvrige medlemmer som også bidrog, og først og fremmest var det en god dag for Tange Sø
med venlig hilsen
Kristian Graugaard

E-mail:

@live.dk

kgraugaard