Persondata loven

Privatlivspolitik for medlemmer, leverandører og sponsorer

 af Ans Sejlklub

Godkendt af bestyrelsen d. 25.03.2020

Ans Sejlklub behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne  privat- livspolitik, som kort oplyser om, hvordan vi indsamler og behandler person-

oplysninger på en fair og gennemsigtig måde.

Karakteristisk for vores behandling af personoplysninger er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede , lovlige (legitime) interesser. Vi behandler kun oplysninger der er relevante og nødvendige for at opnå de formål som står i denne privatlivspolitik, og vi sletter oplysningerne igen, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på Ans Sejlklub;

Ans Sejlklub er dataansvarlig, og vi har pligt til at sikre, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Navn: Kristian Graugaard 

Adr.:   Ans Søpark 42 2. th  -  8643 Ans By

CVR   3389 4007

Tlf.     2040 9940

Mail;  kgraugaard@live.dk

Web;  www.anssejlklub.dk

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger om medlemmer af Ans Sejlklub (ASK)

registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, bådnummer, telefonnummer og e-mailadresse

ASK sikre at registrering i Gudsam har fundet sted

Vi behandler følgende oplysninger om bestyrelsesmedlemmer i ASK

kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail og oplysninger om tillidsposter

Vi behandler følgende oplysninger om andre frivillige i ASK

kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail

Vi behandler følgende oplysninger om leverandører og sponsorer i ASK

kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-mail

Hvor kommer oplysningerne vi behandler fra:

oplysningerne direkte fra det enkelte medlem

oplysningerne direkte fra den enkelt leverandør eller sponsor

Formålet med behandling af personoplysningerne:

Vi behandler kun personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig og legitim grund. Lovlige grunde til behandling kan være;

medlemshåndtering

kontakt og information til medlemmer

kontingentopkrævning

som led i klubbens aktiviteter, herunder planlægning, gemmenførelse

og opfølgning

administration af relationen mellem medlemmer og ASK

Personoplysninger om betyrelsesmedlemmer og frivillige i ASK:

håndtering af hverv og forpligtelser i klubben

administration af relation til klubben

offentliggørelse af kontaktoplysninger på klubbens hjemmeside

Personoplysninger om leverandører og sponsorer i ASK :

opfyldelse af kontrakt og levering

opfyldelse af aftale om sponsorat

Oplysningerne behandler vi, fordi vi har en legitim interesse i behandlingen :

Vi opbevare bogføringsbilag og lignende i en periode på 5 år efter udløbet af det regnskab som bilaget drejer sig om.

Medlemmers rettigheder :

Der er en række særlige rettigheder efter databeskyttelseforordningen, når vi behandler personoplysninger om medlemmerne;

retten til at blive oplyst om behandlingen af data

retten til indsigt i egne personoplysninger

retten til berigtigelse

retten til sletning

retten til begrænsning af behandling

retten til at gøre indsigelse

Personoplysninger vidregives ikke til tredieperson, men er kun tilgængelig mellem ASK og det enkelte medlem.

Personoplysninger om leverandører og sponsorer og udberedelse af kendskab mellem ASK og sponsor aftales via særskildt kontrakt!   

Ved brug af rettigheder rettes henvendelse til ASK. Kontaktoplysninger findes øverst.

Ved benyttelse af rettigheden om f.eks. rettelse eller om at slette personoplysninger,

undersøger ASK, om betingelsene er opfyldt, og gennemfører i så fald rettelsen eller sletningen så hurtigt som muligt.

Der kan altid klages til Datatilsynet, hvis det skønnes at ASK ikke behandler oplys- ningerne i overensstemmelse med lovgivningen.

Revision af privatlivspolitikken:

ASK forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik være tilgængelig på vores websted.

Ved væsenlige ændringer vil der blive udsendt meddelelse herom