INFO TAVLE FRA BESTYRELSEN

Referater fra bestyrelsesmøder .

Skrevet af Alex Mortensen, d. 11-03-2019

Bestyrelsesmøde d.4/3-19

Dagsorden :

Konstituering
Opfølgning på kontigentindbetaling
Aktivitetskalender
Videoovervågning af havneområde

Bestyrelse

Formand
Kristian Graugaard

Næstformand og webmaster
Alex Mortensen

Kasser
Keld Hytting

Havnefoged
Erik (basse) Bodilmand

Sekretær
Per (feta) Kristensen

Opfølgning på kontigentindbetaling
Bestyrelsen opfordrer de medlemmer , som ikke har betalt kontingent for 2019 , til at få det gjort snarest.
Husk at skrive navn , samt bådnr på indbetalingen , da dette letter kasserens arbejde betydeligt.
I nær fremtid udsendes rykkere for manglende betaling , pålagt et rykker gebyr.

Aktivitetskalender
Kalenderen er opdateret , og findes på hjemmesiden , samt opslag i klubhuset.

Videoovervågning

Som omtalt på generalforsamlingen , er bestyrelsen (Alex) i dialog med myndighederne ang tilladelse.
En plan for kamera placeringer er indsendt til politiet . Vi afventer svar snarest.
Overvågnings udstyret er indkøbt .

E-mail:

Hjemmeside:

Alexmortensen

@mail.dk

Skrevet af Alex, d. 05-03-2019

Test

E-mail:

Alexmortensen

@mail.dk

Skrevet af Sekretær, d. 06-02-2019

Generalforsamling i ASK 04.02.19.

Velkomst ved formanden til 24 fremmødte medlemmer.

Valg af dirigent:
Per Andersen valgt.

Indkaldelse er lovligt varslet.

Formandens beretning v/Kristian Graugaard:
Se formandsberetning på hjemmesiden.

Aflæggelse af regnskab v/Keld Hytting:
Godkendt.

Aflæggelse af regnskab, ølkassen v/Ulrik Andersen:
Godkendt.

Valg til bestyrelsen:
Kristian Graugaard (genvalgt).
Per "Feta" Kristensen

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Erik Overgaard (genvalgt)
Christian Sørensen (genvalgt)

Valg af revisorer:
Per Andersen (genvalgt)
Keld Thomsen

Valg af revisor suppleanter:
1. Michael Hannibalsen.
2. Preben Duch.

Valg af fanebærer:
Per Andersen (genvalgt).

Indkomne forslag:
Etablering af WiFi forbindelse til ASK:
Bestyrelsen finder en løsning.

Æresmedlem:
Bestyrelsen har udnævnt Jørgen "Hund" Larsen
som nyt æresmedlem af ASK, og fik af formanden overrakt synligt bevis i form af et diplom med påtegnelser og tak for en stor indsats for klubben.

Generalforsamling afsluttet med kaffe/smørrebrød.


E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 21-01-2019

Bestyrelsesmøde 19.01.19.
Tilstede: Kristian,Kjeld,Basse,Alex,Preben.

Opfølgning på økonomi:
Regnskab under færdiggørelse/klargøring til revision inden GF.

Opfølgning på medlemslister:
Lister er nu opdateret/ajourført.
Medlemmer i restance tilsendes rykker.

Nøglesituation:
Nogle få har stadig (trods gentagne henvendelser) ikke afleveret nøgle.
Problemet forsøges løst, evt. ved personlig henvendelse på hjemme adressen.

1. Revisor suppleant, Kjeld Thomsen indkaldes til revision, da Karsten Veggerby ikke mere er medlem af klubben.

Byggeri 2. Fase:
Vi indhenter tilbud, så vi får økonomisk overblik.
Hvornår byggeriet evt.skal igangsættes, vil der herefter tages stilling til.

Dagsorden til ordinær GF:
Udsendes sammen med revideret regnskab til medlemmerne inden GF

På valg til bestyrelsen:
Kristian Graugaard(modtager genvalg)
Preben Duch(modtager ikke genvalg)

Husk tilmelding til GF 04.02.19. kl.19:00
Husk tilmelding til Gule ærter/gullashsuppe 09.02.19. kl. 13:00
(Se hjemmesiden).

Godt nytår og tak for det gamle.

Vel mødt til en ny og spændende sejler sæson i ASK.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Kristian Graugaard, d. 07-12-2018

Kontingentopkrævning for 2019 er nu sendt ud til medlemmerne. Dels som mail eller pr. brev
Prisen er
A-medlem kr. 2.000,00
B-medlem kr. 3.500,00
C-medlem kr. 500,00
D-medlemmer kr. 200,00
Kontingentet kan indbetales på konto:
2331 5369 170 661 ( Husk at skrive navn eller bådnummer.
De medlemmer der har modtaget opkrævning pr. brev, må gerne oplyse kasseren om en eventuel miladresse.
Mailadr. sendes til: khytting@mail.dk
mvh
Kristian

E-mail:

@live.dk

kgraugaard

Skrevet af Sekretær, d. 07-11-2018

Bestyrelsesmøde 06-11-18.

Tilstede: Kristian, Kjeld, Alex, Basse, Preben.

Opfølgning på byggeri:
Fase 1, er nu stort set afsluttet.
Vi afventer pt. tilskud fra kommunen.
Vi vil herefter vurdere, hvornår fase 2 kan igangsættes.

Opfølgning på økonomi:
Regnskab godkendt.

Opfølgning på medlemslister:
Kjeld, Alex, Basse gennemgår alt og får listerne opdateret inden 01-12-18.

Udkast til sponsoraftale:
Godkendt.

Udkast til støttemedlemmer:
Godkendt.

Beslutning vedr. "Logo" på klubhuset:
Vinderen fra afstemningen til standerstrygning, vedtaget.

Kontingent gældende fra 01-01-19.:
Udsendes primo december.

Husk tilmelding til Julefrokost.
Se forside på hjemmesiden.

E-mail:

Hjemmeside:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 17-10-2018

Standerstrygning i Ans Sejlklub.

Lørdag 13.10.18. kl. 14:00 var der standerstrygning i klubben.

Formanden bød de 30 fremmødte medlemmer velkommen.
Herefter en kort referat af bla. deltagelse ved de forskellige planlagte arrangementer som Geddetur, Pinsetur, Å-Tur til Tvilum, Sommerfest, Tange Sø Folkefestival, Sejltur med Gjern Natur Forening, samt Tour de Gudenå.
Formanden takkede hvert enkelt medlem for arbejds indsatsen i forbindelse med ny byggeriets 1.etape.

Der blev også fra medlemmerne rettet en stor tak til formanden, for hans kæmpe store indsats for klubben, såvel bag skrivebordet som fysiske gøremål.

Herefter standerstrygning til en ny klub sang skrevet og forfattet af Lindis og Kisser.

Så gik turen til klubhuset, hvor der efter overrækning af en lille gave fra medlemmerne til formanden med tak for indsatsen, blev serveret smørrebrød og kaffe med småkager.

Tak for en dejlig sæson, og minder om n..æste arrangement: Julefrokost 08.12.18.
Nærmere information/menu/tilmelding senere.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Vicki Benedikte Nielsen , d. 14-10-2018

Hej jeg hedder Vicki . Og en af de gamle medlemmer fra 1980-erne .min mand hedder Henning Mikkelsen.
Samme adresse . Jeg tilmelder os begge . .
Vi plejer begge at betale på girokort...Vi er nu C medlemmer ..har ikk haft båd siden ca år 2000. . Ved ikke om vi skal ha et eller 2 girokort overført på mail nu ???

E-mail:

Hjemmeside:

@yahoo.dk

Johnnuser

Skrevet af Sekretær, d. 05-09-2018

Bestyrelsesmøde 04.09.18.

Tilstede: Kristian, Kjeld, Basse, Alex,Preben.

Opfølgning af budget-herunder økonomisk status:
Tagplader er udskiftet.
Loft er færdig monteret.
Maler arbejdet er fuldført.
Gulv arbejdet med klinker er godt igang.
Toiletter monteres i denne uge.
Køkken elementer er indkøbt.
Byggeriet holdes stadig inden for budget.
Vi indkøber og opstiller varmepumpe.
Eksisterende el rediatorer genanvendes på toiletter.
Opfølgning af overvågning:
Finjustering af overvågning udføres snarest.
Vi indhenter tilbud fra AH Byg på byggefase 2.
Opfølgning på medlemslister og kontingenter:
Opdateres endnu engang af kasser og havnefoged, umiddelbart efter Kjelds hjemkomst fra ferie.

Eventuelle ledige pladser ved jolle-bom:
Alle pladser er besat.
Vi undersøger om jollepladsen kan udvides, og undersøger samtidigt om det er muligt med flere nøgler.

Opråb til bådførere:
Vi minder om, at Bommen til havnen skal låses efter endt sejlads.
ER MAN I TVIVL OM ANDRE ER PÅ SØEN SKAL MAN HELLERE LÅSE, END LADE VÆRE.
Vi opstiller endvidere et skilt før indsejling til havnen før Bommen med følgende tekst.
HUSK AT LÅSE BOMMEN.

I øvrigt gælder samme regler ved ophalerstedet.
LÅS EFTER BRUG.

Tour de Gudenå:
Afholdes på lørdag 08.09.18. med start fra Ans kl.10:00.
Flere bådførere til sikkerheds tjenesten efterlyses, og kan kontakte formanden.
Gennemgang af opgaven/udlevering af div.papirer og placeringer på søen, gennemgåes om morgenen samme dag til morgen kaffen.

Øvrigt bestyrelsesarbejde:
Alle i bestyrelsen enige om større engagement, så det bliver et Team Work, og at man ved selvsyn godt kan afgøre om der er noget man kan gøre, som eksempel rydde op, tømme affaldssække, askebægre mm. både i klubhuset og havneområde.


E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 11-07-2018

Bestyrelsesmøde 09-07-18.

Tilstede: Kristian, Kjeld, Alex, Preben.

Siden sidst:
Bygningsfase 1, følger stort set tidsplanen og som de fleste jo nok har bemærket er nybygning under tag og sammenkoblet med eksisterende.
Grundet ferien får vi først leveret vinduer i uge 33.
Indvendigt er vi så langt, at nedlægning af klinker til gulve snart påbegyndes.

Permanent tilladelse til Sejlads mod Silkeborg:
Vi har dags dato ikke modtaget tilladelsen og afventer de 4 ugers klagefrist.

Havneudløb:
Projektet udsat grundet ferien.

Defekte broer:
Flere broer er grundet nedbrud repareret, og resterende udbredes løbende.

Jolle plads:
Løsning evt. med træbro undersøges.
Midlertidig løsning med dørkplade igangsættes
ved lejlighed, da nybyggeri har 1. prioritet.

Oliering af broer:
Vi indkøber olie med lidt farve, så opgaven kan udføres.

Status på kontingent opkrævning:
Kasser arbejder med sagen, og afventer besked fra banken, da han på nogle indbetalinger ikke kan se hvem betalingen kommer fra.

Havneplan:
Havnefoged vender straks tilbage med ajourført havneplan.

Status på lamper/overvågning:
Lamper efterses og justeres.
Overvågning opdateres.

Opfølgning på budget for byggeri:
Budget er indtil videre overholdt.

Stor-stor tak til de flittige/frivillige hænder i forbindelse med byggeriet mm.

God Sommer til alle, og husk:
AT SEJLE ER AT LEVE.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 07-05-2018

Ekstra ordinær generalforsamling og standerhejsning lørdag 05-05-18.

Formanden bød velkommen til 20 fremmødte medlemmer.

Herefter præcisering af Pg.5 og7 til 2.behandling med nye tekster.
8 stemmeberettigede afgav stemme og resultatet blev: 7 for og 1 imod.
Nye tekster vedtaget.

Dernæst standerhejsning hvor formanden i et fantastisk vejr, orienterede om igangværende nybyggeri og takkede for indsatsen indtil nu, men også bad om hjælpende hænder fremadrettet, både til byggeriet men også andre gøremål i klubben, hvor mange andre opgaver venter.

Så var der kaffe og wienerbrød, som både kunne indtages i klubben eller i det fri.

Mange sluttede dagen med sejlture, hvor turen bla. gik til Lagunen, med hyggeligt samvær.

Tak for en god start på sejler sæsonen 2018.

På gensyn i ASK, og husk Pinseturen.
Se hjemmesiden med tilmelding mm.


E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 12-04-2018

Ekstra ordinær generalforsamling 07-04-18.

Velkomst af formanden.

Præcisering af Pg. 5.
Gl. Tekst:
Bestyrelsen består af 5 A-medlemmer og vælges....etc. etc.

Ny tekst:
Bestyrelsen består af 5 A/eller B medlemmer og vælges.... etc. etc.
Ny tekst enstemmigt vedtaget.

Præcisering af Pg. 7 linie 3.
Gl. Tekst:
Ved A medlemmers fravær kan ægtefælle/samlever.....etc. etc.

Ny tekst:
Ved A/ og B medlemmers fravær kan ægtefælle/samlever......etc.etc.
Ny tekst enstemmigt vedtaget.

Herefter kaffe/morgenbrød til de fremmødte medlemmer.

Efter kaffen Aktivitetsdag med fordeling af forskellige gøremål, bla.finpudsning af området og nedbrydning af gammel toiletbygning, bortkørsel af diverse affald, oprensning af havneudløb, planering bag barnevogn mm.

Tak til alle fremmødte for indsatsen, og håber vi ses igen til Aktivitetsdag nr.2, lørdag 14-04-18., hvor vi starter dagen med kaffe/morgenbrød kl.08:00.

Husk tilmelding på mail senest fredag inden aften, så vi kan nå og bestille brød.

På gensyn i ASK
Bestyrelsen
prebenduch@gmail.com

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Alex, d. 08-04-2018

Idag 💪

Skrevet af Alex, d. 08-04-2018

Der sker da lidt 💪

Skrevet af Sekretær, d. 28-02-2018

Byggemøde 27-02-2018.

Tilstede: 11 fremmødte medlemmer.

Velkomst af formanden.

Formanden gjorde status for, hvor i fasen vi er på nuværende tidspunkt og gennemgik bygnings tegning på #flip over#.
Forskellige detaljer blev diskuteret og bliver behandlet.

Det er fortsat planen at vi går i gang med Bygnings fase 1, nemlig tilbygning toiletter/køkken området, med hjælp fra AH byg.
Vi vurderer så senere om økonomien rækker til mere evt. fra tilskud og sponsorater.

Der blev nedsat styregruppe bestående af Niller, Søren og Jørgen.

Malerarbejdet varetages af Ulrik og Basse.

Planlægning for projektet besluttes senere, men vi forventer opstart sidst i Marts/først i April, bla. afhængig af vejret.

Mødet afsluttet med kaffe og smørrebrød.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com