Vedtægter

Foreningens vedtægter

§1
Ans Sejlklubbens (ASK) formål er ved sammenhold mellem bådejere (sejlbåde, robåde og motorbåde) at fremme sejladsen
på Tange Sø og Gudenåen mod Silkeborg, samt varetage medlemmernes interesser.
§2                                                                                                                                                     Som Som medlem kan optages personer der optages på venteliste hos klubbens bestyrelse, hvorefter man får plads efter tur.
Det er en forudsætning, at man overholder Gudenåcentralens regler, samt klubbens vedtægter og bestemmelser. I modsat fald kan klubbens bestyrelse nægte optagelse, eller foretage sletning af medlemskab.
§3
Enhver, som opfylder § 2 og optages som medlem, betaler det til enhver tid fastsatte kontingent som B-medlem. Man skal være lejer af bådplads i mindst 1 år, før evt. betaling af indskud, hvorefter man bliver A-medlem.
Pensionister betaler fuldt kontingent.
Indehavere af bådpladser, som lader klubben udleje disse, betaler kun halvt kontingent i op til 3 år, hvorefter pladsen overgår til klubben.
Hvis bådpladsen ikke er taget i brug senest pr. 1. juni, er bestyrelsen berettiget til at leje pladsen ud for resten af året.
Medlemmerne er underkastet lovene, som de er gældende ved indmeldelsen, og som de senere på lovlig vis måtte blive ændret.
Hvis en ejer eller lejer misligholder sin plads eller båd, er det op til bestyrelsen at vurdere, om lejemålet eller medlemskabet kan fortsætte.
Indskud eller bådplads kan ikke handles med anden person, men overgår ved ophør af medlemskab til ASK.
Tilbagebetalingen af indskud aftrappes med 1/3 af beløbet pr. år, så der efter 3 års medlemskab intet vil være at tilbagebetale. Bestyrelsen er kompetent til, efter skøn, at regulere indskuddets størrelse for erhvervelse af bådplads.
Kontingentet opkræves helårligt og skal være indbetalt senest 1. Februar, efter denne dato vil der blive pålagt  10%.  Er kontingentet ikke betalt senest 1. marts, bliver medlemmet slettet af medlemsprotokollen og mister sin ret til tilbagebetaling af indskud.
Klubben betaler fælles kontingent til Ans borgerforening, hvorfor medlemmer ikke selv skal betale kontingent til Ans borgerforening.
Der må gerne være flere ejere eller lejere om samme båd, men kun et A-medlem pr. bådplads.
§4
Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg til klubbens hverv, dog er intet medlem pligtig til at modtage genvalg til samme eller nyt hverv, før en periode er udløbet.
Bådpladshavere kan af bestyrelsen udpeges til en gang årligt eller oftere efter behov at hjælpe med græsslåning, oprydning m.v. Der kan oprettes udvalg blandt klubbens medlemmer til udførelse af arbejdsopgaver, enkeltstående eller opgaver der kommer igen.
§5
Bestyrelsen består af 5 A &B medlemmer og vælges med hhv. 3 og 2 hvert andet år. Hvert år vælges 2 stedfortrædere for bestyrelsen samt 2 revisorer og 2 stedfortrædere for disse, som skal være klubbens A medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og havnefoged og sekretær.

Klubben hæfter alene med den til enhver tid værende formue.Klubbens medlemmer, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser.

Formanden repræsenterer klubben udadtil og er i retsforhold berettiget til at optræde på klubbens vegne.Næstformanden overtager formandens funktioner, når han/hun har forfald.

Bestyrelsen kan give fuldmagt til klubbens konti og midler til kassereren eller andet medlem.

I alle sager, der angår låneoptagelse, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, skal sagen fremlægges og godkendes af generalforsamlingen, og i sådanne tilfælde tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes første mandag i februar. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel ved opslag ved Marinaen, og på klubbens hjemmeside. Forslag fra medlemmerne må, for at komme i betragtning, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal til behandling af ethvert spørgsmål, når mindst 25 % af medlemmerne forlanger det. Når bestyrelsen har modtaget et sådan forlangende, skal indkaldelse ske inden 14 dage.
§7
Generalforsamlingen ledes, af en af de fremmødte, valg dirigent og er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal og træffer beslutninger med stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor vedtægterne bestemmer andet. Ved a medlemmers fravær kan ægtefælle/samlever stemme ifølge fuldmagt.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning blandt klubbens A og B medlemmer. Der foretages skriftlig afstemning, når dette forlanges. I de tilfælde, hvor stemmerne står lige, foretages lodtrækning. Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune.


§8
Der udleveres ethvert medlem en stander mod betaling, og standeren må benyttes, så længe medlemskabet varer. Bortkommer standeren, kan en fås hos klubbens kasserer til klubbens anskaffelsespris.
Såfremt et medlem sælger sin båd og ikke straks anskaffer en ny, er man pligtig til at aflevere sin stander, uden at få betaling herfor.
§9
A-medlemmer, som meldes ud af klubben eller overgår til andet medlemskab af klubben
f. eks B-C-D-E, kan genindtræde som A-medlem igen i klubben, mod nyt indskud og efter eventuel venteliste til pladser i havnen. Børn kan overtage forældres plads, mod at betale normalt
indskud, uden at skulle optages på venteliste. Ægtefæller og samlevere kan overtage hinandens
bådeplads i havnen uden nyt indskud eller venteliste, forudsat der tidligere er betalt indskud.
§10
Medlemmer har ret til at benytte klubbens landgangsbroer i Marinaen, men det er en betingelse, at klubbens stander og nummer føres på bådene, samt at kontingent er betalt. Ikke-medlemmers både kan fjernes fra klubbens broer uden ansvar for klubben eller dens medlemmer, men der er mulighed for at blive medlem af klubben, når betingelserne herfor opfyldes.
§11
Ethvert medlem kan gratis benytte klubbens grej, men materiellet skal behandles ordentligt og efter benyttelse bringes på plads i (evt. hus ). Beskadigelse af materiellet skal anmeldes til bestyrelsen.

§12
Med hensyn til sejlads bemærkes, at efter mørkets frembrud skal fartøjer være forsynet med mindst et klart lys, samt at man skal holde sig de almindelige sejlregler efterretteligt.
§13
Klubben kan opløses, når dette vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum, og 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er afgivet herfor.
Vedtages opløsning , tager generalforsamlingen stilling til hvorledes foreningens evt. formue , samt øvrige aktiver kan fordeles til almen nyttige formål i lokal samfundet i Silkeborg Kommune.
§14
Klubbens medlemmer har selv pligt til at holde deres både ansvarsforsikrede.
§15
Standerhejsning finder sted den 1. lørdag i maj.
Standerstrygning finder sted den 2. lørdag i oktober.
   

Klubbens sæson går fra 01 01 til 31 12

Det er op til bestyrelsen at bestemme om klubhuset skal være delvis vinterlukket fra d. 01.11 til d. 15.03. Mandag til Torsdag, begge dage incl.


§16
Der skal kunne udnævnes æresmedlemmer i klubben. Efter forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen kan bestyrelsen udnævne et eller flere æresmedlemmer.
Betingelser:
Medlem i en årrække, alder over 67 år, ydet en særlig indsats for foreningen.
Æresmedlemmer er kontingent fri og er klubbens gæst ved årlige sammenkomster.Ans, den 07-02-2022

Ans Sejlklub