søfarts regler

Regler på Tange Sø & Gudenåen

Uddrag af ordensregler for Tange Sø /  20. 11. 2006 (gamle) 

Tange Sø er privat område. Søen og Søbredden i

bredde tilhører Andelsselskabet Gudenåcentralen.

Hvor særlig aftale ikke er truffet med Andelsselskabet Gudenåcentralen, er al færdsel, jagt, fiskeri og ophold på søen forbudt. Dog er fartøjer, der besejler Gudenåen berettiget til i forbindelse hermed at passere søen uden at gøre ophold på denne.

Tilladelse til sejlads og fiskeri på søen skal indhentes hos Andelsselskabet Gudenåcentralen eller hos følgende, der er særlig bemyndiget til udstedelse af dagkort til fiskeri på Søen: BSF og Statoil Ans.

Ved al sejlads og ophold på søen, skal nedennævnte regler iagttages:

Søen må kun befærdes af fartøjer med ringe maskinkraft, maximalt 10 knob (ca.

) i timen. Højeste tilladte hastighed under færdsel på søen er 5 knob (ca

) i timen.

Adgang til søen fra offentlige veje og fra jernbanen er forbudt.

Uvedkommende landgang langs søen er forbudt.

Ved færdsel på søen må ikke anvendes fartøjer af specielle konstruktioner eller fartøjer, der ved støj eller på anden måde frembyder ulempe.

Erhvervsmæssigt fiskeri er forbudt. Personer, der i henhold til dagkort driver fiskeri på søen, skal efterleve de herom fastsatte regler.

Der må ikke på søen drives vandskisport, afholdes konkurrencer eller opvisninger, bortset fra fiskekonkurrencer arrangeret af dertil bemyndigede.

Personer, der færdes på eller ved søen, skal i det hele udvise sømmelig og hensynsfuld optræden og afholde sig fra al støjende eller generende adfærd.

Det er således forbudt at anvende grammofon, radioapparat, musikinstrument eller anden lyd gengivere, medmindre anvendelsen overhovedet ikke kan give anledning til ulempe for andre.

Det er forbudt at medtage hunde, skydevåben samt forulempe eller forurolige dyr og fugle.

Reder, æg og unger må ikke skades eller fjernes. Reservater skal respekteres.

Siv og rør må ikke befærdes eller skades, plukning af åkander og andre planter er forbudt.

Hen kastning af affald må ikke finde sted.

Gudenåcentralens funktionærer og fiskerikontrollen er berettiget til at påtale overtrædelser af nærværende bestemmelser, og disses pålæg skal straks efterkommes. Undladelse heraf kan medføre bortvisning fra søen.

OPHALERSTEDETS REGLER

Vedrørende ophalerstedet: d.08-03-2011

Gudenaacentralen, som ejer Tange Sø, har konstateret et stigende antal ulovlige søsætninger af både flere steder i Tange Sø samt ulovligt fiskeri på Tange Sø.

Bestyrelsen for Ans Sejlklub har haft et møde med Gudenaacentralen og med baggrund i dette er låsen i klubben ophalerstedet blevet udskiftet.

Den nye nøgle til ophalerstedet er ophængt nøgleskab i klubhuset, samme sted som hidtil. Bådpladshavere i havnen kan hos klubben kasserer Svend Asmussen få udleveret en nøgle til nøgleskabet.

Nøglen til ophalerstedet og brugen af ophalerstedet er strengt personligt, og må ikke udlånes til andre, ligeså er det er ikke tilladt at kopiere nøglen.

Der må således fremover kun ske søsætning af både med havneplads eller med lovligt erhvervet nøgle til ophalerstedet som gæste sejler.

Ligeledes skal der være tegnet de nødvendige fiskekort før fiskeri på søen.

Overtrædelse af ovennævnte vil betyde bortvisning fra klubben.   

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen

REGISTRERING AF BÅDE

OBS 28-12-2010.

Nedennævnte regler for registrering af både er kommet et nyt oplæg. Se også

Generelt om bådregistrering

Almindelige bestemmelser

§ 1. Ethvert fartøj, der søsættes til ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen med sidevandløb og søer fra og med Skanderborg Sø til Kongensbro og fra Langå til Randers jernbanebro samt Nørreåen fra Fladbro til Gudenåen, skal være registreret og forsynet med indregistreringsnummer før sejlads i de nævnte farvande. Undtagelser fremgår af § 10.

Registrering

§ 2. Registrering foretages af de respektive kommuner grænsende til Gudenå. Kommunerne fører et register over de registrerede både, indeholdende oplysninger om hvert enkelt fartøj og dets tilhørsforhold. Båden registreres af den kommune, hvor båden har liggeplads.
Stk. 2. Der kan evt. indgås aftale med bådklubber om medvirken.
§ 3. Anmeldelse til registrering sker ved skriftlig henvendelse til kommunen. Anmeldelsen om tilhørsforhold skal indeholde oplysning om fartøjstype, længde og motorstørrelse, fast liggeplads samt ejers og evt. brugers navn og adresse.
Stk. 2. Kommunerne kan efter ansøgning undtage ikke-motordrevne gæstefartøjer fra registrering i forbindelse med stævner og kapsejladser.

Afmærkning

§ 4. Ved registrering tildeles ejeren eller brugeren af et fartøj et registreringsnummer, der indeholder et eller to bogstaver og et trecifret tal.
Stk. 2. Dette registreringsnummer i arabertal og bogstaver skal, før fartøjet anvendes til sejlads i de i § 1 nævnte farvande, påmales eller påmonteres på begge sider af fartøjet. Registreringsnummer skal placeres så tæt på forstavnen som muligt og på en sådan måde, at det er let læseligt. Bogstaver og tal skal være 10 cm høje, stregtykkelse minimum 1,5 cm. Farven på bogstav og tal skal være i stærk kontrast til fartøjets skrog eller det emne, det påmales eller monteres på.
Stk. 3. Registreringsnummeret skal til enhver tid holdes intakt, rent, letlæseligt og må ikke være tildækket under sejlads.
Stk. 4. Mindre sejljoller, der ikke kan føre motor, kan registreres under det af Dansk Sejlunion tildelte sejlnummer. Brætsejlere kan føre registreringsnummeret som rygnummer på sejleren.

Gæsteplader

§ 5. Før registreringspligtige fartøjer – som ikke er hjemmehørende i de § 1 nævnte farvande – søsættes, skal de være forsynede med gæsteplader, der skal være anbragt let synlige på begge sider af fartøjet i nærheden af forstavnen. Disse gæsteplader kan mod gebyr og depositum og efter nærmere regler fra kommunerne, udlejes lokalt af bemyndigede personer.

Flytning og ejerskifte

§ 6. Forandrer ejeren eller brugeren af et fartøj adresse (bopæl eller opholdssted), skal registreringsattest snarest muligt og senest inden 14 dage efter ændringen indsendes til kommunen.
§ 7. Hvis et registreret fartøj skifter ejer eller bruger, skal såvel den tidligere som den nye ejer eller bruger snarest muligt og senest inden 14 dage efter ejerskiftet, indsende tidligere udstedt registreringsattest til kommunen.

Oplysningspligt

§ 8. Ejeren eller brugeren af et fartøj skal efter anmodning fra kommunen eller politiet oplyse, hvilke personer, der som førere, har benyttet fartøjet.
Stk. 2. De personer, der af kommunen er bemyndiget til at udleje gæsteplader, har samme oplysningspligt som ovenfor anført.

Straf og ikrafttræden

§ 9. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 10. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 17. februar 2007. Bekendtgørelsen omhandler på nuværende tidspunkt ikke joller, kanoer og kajakker, der fremdrives ved årer eller padler.
 

ET UDDRAG FRA BEKENDTGØRELSEN

Uddrag fra bekendtgørelsen om sejlads på Gudenåen. 21.11.2006

Sejlads med motordrevet fartøj er ikke tilladt på følgende vandområder:

På Tange Sø fra en linie på tværs af Tange Sø ca.

opstrøms fra Ansbroen (ca. ved den store måge ø) til Ringvejs broen ved Silkeborg.

I siv og rør bevoksede områder.


på Tange Å


 Borre Å