Generalforsamling 2013

ASK   Generalforsamling  4.11.13  kl. 19.00

Referat:

Fremmødte: 19.   Heraf 14 A - medlemmer.

1. Valg af dirigent: Forslag: Niels Anton , valgt.

2. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

3. Formanden Per´s beretning. Godkendt. Se ASK hjemmesiden.

4. Regnskab: Svend. Godkendt. Se ASK hjemmesiden.

5. Valg til bestyrelsen: Svend og Asger på valg. Svend modtager genvalg, Asger modtager ikke genvalg.

   Opstillede: Svend og Søren Lau og Kristian.

   Valgt: Svend og Søren.

   Suppleanter til bestyrelsen: 1. suppleant: Kristian. 2. suppleant Heinz.

   Revisorer: Preben Duch og Niels Anton genvalgt.

   Revisorsuppleanter: Per Nielsen og Kjeld Thomsen genvalgt.

   Fanebærer: Per formand.

   6. Eventuelt: 

       Kristian: Hvor mange nøgler er ude? Svend: 36 stk.

       Priser vedr. nyt nøglesystem: 18.000,- Evt. billigere ved omkodning. 

       Ny bestyrelse beslutter hvad der skal ske. 

  7.  Forslag til næste år: toiletbygning? Den nye bestyrelse prioriterer.

  8.  Fyldestgørende referat til A medlemmer? Det er op til den nye bestyrelse. 

Referent: Asger Olsen   

Generalforsamling 2012


ASK Generalforsamling Mandag d. 5.11.12 kl. 19

Referat: Tilstede 23 medlemmer

1. Valg af dirigent: forslag: Kjeld Thomsen: Valgt

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, OK

2. Formandens beretning ved Per Andersen: Kan læses på ASK´s hjemmeside

3. Regnskab ved Svend Asmussen: Overførsel vedr. havnerenoveringen fra klub: 60.000,-

Klubkassen har pt. 27 .000,-

For at imødekomme løbende udgifter vedr. el og forsikringer mv. opfordres til at medlemmer frivilligt vil indbetale kontingent 1.3.13 i stedet for 1.4.13.

Bemærkning vedr. regnskab: økonomi vedrørende pris havnekant blev drøftet, afklares af havneudvalget.

Jess spørger Michael Nørgaard?

Per A: Ekstra sponsorat fra Silkeborg Kommune på 25.000,- Disse penge er brugt til at etablere en egekant i stedet for en grankant på havnekanten.

4. På valg: Per A. - Heinz - Per N.

Forslag: Jess og Alex

Stemmeoptællere: Svend og Preben Duch ( 11 A - medlemmer )

Resultat: Per A. 11 stemmer, Alex 10 stemmer, Jess 11 stemmer, Heinz 2 stemmer

Suppleanter: 1. suppleant: Heinz, 2. suppleant: Torben

Valg af revisor: Preben Duch og Niels Anton

Revisorsuppleanter: Per N. og Kjeld Thomsen

5. Indkomne forslag:

1. Ingen annoncering vedr. Generalforsamling: Vedtaget

2. B - medlemmer stemmeret vedr. Generalforsamling: Jess: 3 for / 9 imod. Ikke vedtaget.

6. Eventuelt:

Forslag:

1. Alex: Plads foran toiletbygninger ryddes til P - pladser?

2. Oprydning i togvognen: Fjern private ting!!!

3. Rygeforbud i klubhuset: Skal på Generalforsamlingen næste gang.

7. Valg af fanebærer: Asger ønsker ikke genvalg: Ingen valgt, så suppleant Per A. har overtaget.

Referat: Asger

Generalforsamling 2011

ASK Ans Sejlklub Generalforsamling 7.11. 2011

Fremmødte medlemmer: 19

  1. Valg af dirigent: Forslag: Christian, vedtaget.

              Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

  1. Formandens beretning: Godkendt

              Kontingenter for 2011  uforandret i 2012, hvorefter de nedsættes i 2013,

  1. Regnskab ved kasseren: Regnskabet blev godkendt. 

kommentarer: Elregningen er steget 6000,-

Spildevandsafgift for 5 år er efterbetalt.

El og renovation er steget merkant.

Elregningen søges reduceret.

Træer er beskåret og havnelys slukkes nu for vintersæsonen.

  1. På Valg: Svend Asmusen og Asger Olsen: Genvalgt.

Suppleanter til bestyrelsen: Valgt: 1. : Alex Mortensen. 2. : Jes Jessen.

Revisorer: Valgt Preben Duch og Niels Anton Boskov.

Revisorsuppleanter: Valgt  1. Normann Jensen . 2. Jes Jessen.

  1. Indkomne forslag: Forslag fra medlemmerne må, for at komme i betragtning, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  2. Vedtaget første gang 7.11.11. Forelægges Anden gang 11.2.12. - til Gule ærter dagen.
  1. Eventuelt:  Vi ønsker os nyt gulv og inventar i klubhuset.

                                    Hvordan hæfter klubben og medlemmerne? Formanden får dette undersøgt.

  1. Nyt fra Havneudvalget ved Asger.

Vi forventer at renovere havnen efteråret 2012.

På havnerenoveringskontoen står nu: 100.600,-

Forventet kontingent næste år:                      78.000,-

Tilskud p.t.                                                   45.000,-

             Tilbud fra Michael Nørgaard:                   217.500,-

               Pris for bolværk:                                             ca.                          40.000,-

              Vi mangler p.t.                                                          34.000,-  samt en masse frivilligt arbejde.

Valg af fanebærer. Asger Olsen genvalgt

              Referent: Asger Olsen

Generalforsamling 2010

Udrag fra Referat

1. Valg af dirigent:Alex

2. Formandens beretning:ved formanden:

Positive ting:

Gule ærter, velbesøgt, ca. 30 personer

Aktivitetsdag marts, fint fremmøde

Pinse søndag Tangetur, fin dag

Sct. Hans: Stort fremmøde, mange både afsted til Tange

Kongensbro ture:To ture gennemført

Sommerfest: Fint fremmøde, fin fest

FolkFestival, vådt vejr, ellers ok

Sejlture uden for søen: Det har været en hel del ture, succes

Etablering af legeplads

Der har været nattevagt i klubben siden sidste tyveri indtil sæconslut

Negative ting:

Tyverier fra bådene, motorer og controllere

Speedbådscertificat kan ikke lade sig gøre i øjeblikket pga lovgivningen

Opbakning for det nye år:

Fortsat fint fremmøde til aktiviteter, der er snart julefrokost.

Færre tyverier, mere opbakning fra medlemmerne, positive holdninger.

3. RegnskabvedSvend

Bemærkninger til regnskabet:

Bjarne: Ansvarsforsikringer: forslag om at lade folk selv tegne ansvarsforsikring

Heinz: Mangler i regnskabet ang. klubhus, havn, salg af diverse

Svend: Revisorer har godkendt og et mere detaljeret regnskab kan fremvises, hvis det ønskes

Per: Der har været udlejning af klubhuset 3 gange.

Normann: Hvor meget kan klubben spare ved ikke at tegne ansvarsforsikring?

Per A. Brandforsikringen er lovpligtig og ansvarsforsikringen er meget billig pr. båd.Arbejdsskadeforsikringen skal være i orden ved arbejdsdage mv.

Svend: Man har adgang til regnskabet.

Regnskabet kom til afstemning: Godkendt af 12, ikke godkendt af 6.

4. Valg

3 medlemmer på valg til bestyrelsen:

Opstillet til valg:Per A. – Heinz – Karl – Alex – Per N – Peter B

Stemmetal: Per A:17 stemmer-Heinz: 9-Per N: 10

Suppleanter til bestyrelsen: Opstillede:Alex – Karl – Torben

Stemmetal: Karl: 16-Alex: 11-Torben: 9

Valg af revisorer:Preben- Søren:Modtager genvalg-genvalgt

Revisorsuppleanter:Valgt: Niels Anton og Normann

Rygeforbud i klubhuset:Afstemning: 9 for og 9 imod: ikke vedtaget.

5. Indkomne forslag

Valg af revisorer: Kun A medlemmer?-A + B medlemmer?-Alle?

Afstemning:Kun A:9 stemmer-A+B:7 stemmer-Alle: 1 stemme

§ 4: Der kan oprettes udvalg blandt klubbens medlemmer til udførelse af arbejdsopgaver,enkeltstående eller opgaver der kommer igen.

§ 5:Det er ok at ægtefæller eller samlever kan overtage bådeplads.

§ 9:Bådeplads kan maks. udlejes i 3 år. Enhver bådejer der sælger sin båd og er ude i en periode,skal betale nyt indskud og indgå i evt. venteliste, hvis bådplads ønskes.

§ 14: Klubbens medlemmer har pligt til selv at holde deres både ansvarsforsikrede.

Alle disse forslag er vedtaget 1. gang, for endelig vedtagelse skal de vedtages én gang mere.

6. Eventuelt

Indtægt ved udlejning af klubhuset er 400,- / døgn

Konto ang. Ny havn:Der er pt. 106.000,-

Lovgivning i forbindelse med havnerenovering skal undersøges.

Hjemmeside ønskes opdateret oftere:bl.a. info over græsslåning.

7. Valg af fanebærer

Asger valgt

Referent:Asger

6.11.2010

Generalforsamling 2009

Referat Generalforsamling, Ans Sejlklub 2.11.2009.

Formanden Per Andersen bød velkommen til de 15 fremmødte.

Forslag til ordstyrer: Ole Munk, vedtaget.

Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt, godkendt.

Beretningen blev fremlagt af formanden:

Der blev gennemgået årets aktiviteter, med tak til medlemmer og sponsorer for hjælp til klubben

Sejlersæsonen 2009 blev gennemgået.

Derefter varslede formanden væsentlige,midlertidige

kontingentforhøjelser i 2010.
A-medlemmer + kr. 3500,00 så det bliver kr.4400,00 og B medlemmer + kr.1700,00 så det bliver kr.3000,00 som er nødvendig for havnens genetablering.
Der er fra borgerforening og lokalråd søsat initiativer
for at forbedre forholdene ved Ans søbred,herunder
ASK. Der er mulighed for at søge tilskud.
Klubben fik afslag på at lave speedbådsprøve på søen, men vi prøver igen i 2010.
Beretningen blev godkendt.

Regnskab:

Derefter fremlagde kasserer Svend Asmussen klubbens regnskab for 2009.
Regnskabet viste en beholdning på kr. 63.000,00
og et overskud på kr. 20.000,00.

Regnskabet blev godkendt.

Valg til bestyrelsen:

På valg til bestyrelsen var Keld Thomsen og Svend Asmussen,som blev foreslået genvalgt.Keld Thomsen valgte at trække sig, da der var flere der
gerne ville´" på banen".
Indvalgt blev Asger Olsen og Svend Asmussen.

Til suppleanter blev valgt Per Nielsen og Kitte Hansen.Der blev rettet en tak til Keld Thomsen for et godt arbejde for klubben.

Til revisorer valgtes Ole Munk og Preben Duch.

Til revisorsuppleanter valgtes Kjeld Hansen og Søren Andersen.

Esbern Hansen blev genvalgt som fanebærer.
Og som suppleant Per Andersen.


Eventuelt:

Under evt. blev bla. drøftet oprettelse af en telefonkæde til brug ved f.eks.tyveri og andet. Den forventes lavet en gang om året sammen med havneplanen. Aftenen sluttede med kaffe og brød, samt hyggelig sejlersnak.

Generalforsamlinger